Algemene voorwaarden

Hierna te noemen: Maxisport.be

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Maxisport.be: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Maxisport.be en de consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Maxisport.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maxisport.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maxisport.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Maxisport.be behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

3.1 Offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Maxisport.be kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Maxisport.be niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Maxisport.be garandeert echter niet dat alle offertes op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 Maxisport.be is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Maxisport.be dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

4.1 De vermelde prijzen op de website van Maxisport.be zijn inclusief BTW en exclusief portokosten.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Maxisport.be onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Maxisport.be heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Maxisport.be worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Betaling kan geschieden per online bankieren of schriftelijke overboeking. Bij betaling per bank  geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Maxisport.be.

4.5 Indien de consument met enige betaling in gebreke bent, is Maxisport.be gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 

 
   
Factuurdatum is de ingangsdatum van uw betalingsverplichting
   
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
   
1e betalingsherinnering na 30 dagen: kosten € 6.00 
   
2e betalingsherinnering na 30 dagen: kosten € 15.00 
   
  3e betalingsherinnering na 30 dagen: kosten € 25.00 
   
Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de klant te bewerkstellingen zijn ten laste van de klant. 

 

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de consument binnen 7 dagen zijn order kosteloos annuleren. 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door Maxisport.be.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Maxisport.be hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van Maxisport.be zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Maxisport.be de consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Maxisport.be schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Maxisport.be behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Maxisport.be de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Indien Maxisport.be gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Maxisport.be ter beschikking heeft gesteld. 

7.1 Maxisport.be garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.3 Indien een product een gebrek vertoont, zal Maxisport.be de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Maxisport.be vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Maxisport.be te retourneren en de eigendom daarover aan Maxisport.be te verschaffen.

7.4 Onverminderd lid 7.3, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Maxisport.be of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 Het is mogelijk dat Maxisport.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Maxisport.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.6 Wettelijke bedenktijd: Binnen de zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de orderbevestiging, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Maxisport.be is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Maxisport.be te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Maxisport.be met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Maxisport.be gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maxisport.be en op de wijze zoals door Maxisport.be aangegeven.

Maxisport.be biedt u de volgende mogelijkheid om te betalen:

Artikel 10 Betaling

Betaling kan geschieden per online bankieren of schriftelijke overboeking. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Maxisport.be.

U ontvangt een factuur van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en uw ordernummer. 
U maakt zelf het bedrag naar ons over.  

        

Betaling per bank neemt ongeveer één tot drie werkdagen in beslag. 

11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Maxisport.be is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Maxisport.be aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.1 De consument vrijwaart Maxisport.be voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien consument aan Maxisport.be informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

13.1 De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Maxisport.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.1 Indien door Maxisport.be geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Maxisport.be jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Maxisport.be is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Maxisport.be niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Maxisport.be of zijn ondergeschikten.

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maxisport.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maxisport.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maxisport.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maxisport.be niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maxisport.be worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voorzover Maxisport.be ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maxisport.be gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.  

16.1 Maxisport.be geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Maxisport.be gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

16.2 Op de factuur staat o.a. Maxisport.be vermeld. De naam Maxisport.be wordt ook weergegeven. Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan.

16.3 Op het rekeningafschrift staat Maxisport.be vermeld. De naam Maxisport.be kan worden vermeld. De consument treft geen productomschrijving op het rekeningafschrift aan. 

17.1 Op elke overeenkomst tussen Maxisport.be en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit offertes van Maxisport.be of overeenkomsten gesloten met Maxisport.be worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 18 Disclaimer

18.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Maxisport.be steeds worden gewijzigd. Maxisport.be registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op. 

18.2 De website van Maxisport.be en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Maxisport.be sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Maxisport.be onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Maxisport.be geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Maxisport.be garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

19.1 Wanneer door Maxisport.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maxisport.be deze Voorwaarden soepel toepast.

19.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maxisport.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maxisport.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

19.3 Maxisport.be is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 20 Copyright

20.01 Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op deze website, bestaande uit foto's, afbeeldingen, logo's, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat.
Het gebruik cq misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.

 

All rights reserved - Maxisport © 2019